Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kommunalt vatten och avlopp

I Falkenberg är det Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) som ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten. Alla som bor och arbetar i kommunen ska ha tillgång till friskt, rent och gott vatten i kranen. VIVAB garanterar att vattnet är av god kvalité och distribuerar ungefär 9 miljoner liter vatten till Falkenberg varje dygn.

Dricksvatten

Det kommunala vattnet i Falkenberg kommer från grundvatten, det vill säga vatten som är lättbehandlat vid dricksvattenproduktion, med en låg temperatur och lägre innehåll av bakterier än ytvatten. Vid de större vattenverken i Kärreberg och Jonstorp förstärks grundvattnet med ytvatten från Ätran respektive Vinån.

Kontroll av dricksvattnet utförs regelbundet och prover tas både vid vattenverken och på ledningsnätet. På VIVAB:s hemsida finns information om vattnets hårdhet och där kan du även se aktuella provresultat.

VIVAB jobbar även aktivt med vattenskyddsområden. Syftet med vattenskyddsområden är att skydda det vatten som vi ska dricka, både på kort och på lång sikt. Vårt vatten ska behålla sin goda kvalitet och aldrig bli sämre - bara bättre!

Avloppsrening

VIVAB ansvarar även för rening av avloppsvattnet i Falkenberg. Vid de största avloppsreningsverken behandlas förutom hushållsavloppsvattnet även industriavlopp samt slam från trekammarbrunnar och septictankar. Vid Smedjeholms reningsverk finns också ett laboratorium. Här utförs ett stort antal driftsanalyser, men också många av de analyser som rapporteras till myndigheter.

Avloppsvattnet renas för att minska belastningen på recipienten, dvs. det vattendrag dit det renade vattnet leds. Det som avskiljs är skräp, näringsämnen som kväve och fosfor samt organiskt material, dvs. sådant som ökar syreförbrukningen i recipienten vid nedbrytning.

I Falkenberg har vi ett stort reningsverk, Smedjeholms reningsverk och ett antal mindre. Dessa mindre reningsverk tar emot avloppsvatten från mellan 20-2000 personer och använder sig av olika reningstekniker exempelvis markbädd, mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening.

Sidan uppdaterad: 2014-08-15