Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Skötsel och slamtömning

Alla avloppsanläggningar kräver ordentlig skötsel och underhåll för att fungera. Du bör gå igenom din anläggning minst en gång per år och titta i alla brunnar och göra övriga kontroller för att försäkra dig om att avloppet fungerar som det ska.

Enligt de lokala föreskrifterna om avfallshantering för Falkenbergs kommun ska alla slamavskiljare tömmas årligen. För att få förlängt tömningsintervall, eller om du själv ska sköta slamtömningen, krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

En förutsättning för att kunna få dispens är att du har en avloppsanläggning som uppfyller gällande lagstiftning. För att kunna få förlängt tömningsintervall krävs också att detta kan motiveras av avloppsanläggningens utformning och nyttjande. Du bör kunna uppvisa dokumentation som visar vilken typ av avloppsanläggning som finns och hur gammal den är.

Om du ska ta hand om avfallet själv måste detta kunna ske på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt. Det krävs då att du har tillräckligt med jordbruksmark för spridningen och att slammet kan hygieniseras innan det sprids.

För handläggning av ansökan om dispens tas det ut en avgift enligt kommunens taxa. 2016 uppgår avgiften till 898 kr.

Sidan uppdaterad: 2017-03-17