Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Bebyggelseinventeringar

Den här sidan handlar om byggnader som är K-märkta, q-märkta eller som man på något sätt behöver vara särskilt rädda om.

Karaktären hos en stad, ett samhälle eller en bygd formas till stor del av dess byggnader. De är en del av vår dagliga livsmiljö och vår identitet, men utgör också ett värdefullt arv, historiskt och arkitektoniskt. Riksdagen har därför gett kommunerna i uppdrag att identifiera och skydda kulturhistoriska värden hos Sveriges bebyggelse.

Inventeringar i Falkenberg

I Falkenberg inleddes arbetet 2004 med en översiktlig inventering av Falkenbergs tätort. Arbetet utfördes av byggnadsantikvarier och resulterade i rapporten ”Stadens yttre årsringar” (2005), som förtecknar kulturhistoriska värden hos olika stadsdelar/områden, och ger rekommendationer för hur dessa ska bevaras.

Under åren 2006 och 2007 fortsatte inventeringen, nu av enskilda byggnader i hela Falkenbergs kommun. Närmare 1 600 byggnader bedömdes ha ett kulturhistoriskt värde, och värderades antingen i klass A (högst värde), B eller C. Resultatet presenterades i två rapporter, ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”, en för tätortsområdet och en för övriga kommunen.

Kulturmiljöprogrammet

År 2012 gjordes ett nytt kulturmiljöprogram för Falkenbergs landsbygd. På 330 sidor presenterades i ord och bild 41 kulturhistoriskt värdefulla miljöer i kommunen. Programmet innehåller riktlinjer för hur miljöerna bör skyddas.

Sedan tidigare har kommunen låtit utarbeta bevarandeplaner för Falkenbergs innerstad samt för delar av Hertingområdet.

Länkarna till kulturmiljöprogrammet för Falkenbergs kommun är uppdelat 8 olika miljöer. Miljöerna omfattar:

Miljö 1-5: Älvsered stommen, Lysebäck, Fagered sanatorium, Egnared och Hjärtared

Miljö 6-10: Gunnarp, Svartrå-Björkekullen, Tubbared, Örsingaslätt och Berg Bråtagärde

Miljö 11-15: Månagärde, Köinge, Hakestad, Ätrafors och Greppered

Miljö 16-20: Ås, Sjönevad, Sörby, Vessigebro och Alfshög-Katrineberg

Miljö 21-25: Morup, Lynga-Stranninge, Lönestig, Morup tånge, och Långås

Miljö 26-30: Ramsjö, Hässlås, Lindhults gods, Vinbergs kyrkomiljö och Hjuleberg-Abild

Miljö 31-35: Sannarps gods, Årstads kyrkby, Knobelsholms gård, Asige och Slöinge-Bergagård

Miljö 36-41: Berte kvarn, Grimsholmen, Boberg, Eftra, Vastad och Ugglarps kvarn

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader är en förteckning över vilka byggnader som omfattas. Dokumentet finns under länkar och går att söka i via menyfältet. Där väljer ni Redigera>Sök (enkel), eller trycker ctrl och f på tangentbordet om ni vill leta efter er fastighetsbeteckning.

Mer detaljerad information om byggnaderna finns hos bygglovsenheten och Kulturmiljö Halland.

Sidan uppdaterad: 2017-01-23