Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Riktvärden och hälsoeffekter

Hälsoeffekter

All typ av strålning från radioaktiva ämnen medför risk för skador. Även vid låga stråldoser finns en risk för skada. Gammastrålning från mark och byggnadsmaterial är exempel på strålning. Kosmisk strålning från solen och radioaktivt kalium som finns naturligt i kroppen utsätter oss också för strålning varje dag.

Radon kan orsaka lungcancer, även andra organ i kroppen får en stråldos från radon men risken för skada är liten. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Bedömningen grundas främst på resultat från epidemiologiska undersökningar i bostäder, i första hand på de svenska studier som presenterats av Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Radon i dricksvattnet

Vatten som kommer från jordlager och bergrund innehåller radon. Ytvatten, som sjöar och vattendrag innehåller nästan inget radon alls. Kommunalt vatten renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför inget, eller väldigt låga halter radon. Har man däremot en egen vattentäkt kan man eventuellt behöva återgärda höga radonhalter. Livsmedelsverket har ett gränsvärde för otjänligt dricksvatten på 1000 Bq/l.

För att ta reda på om dricksvattnet innehåller höga radonhalter kan man göra en analys. För mer information, klicka på länken ”provtagning av dricksvatten” till höger. Skulle du ha höga halter i hushållsvattnet och har en egen vattentäck, kan du installera en radonavskiljare som luftar vattnet. Har du kommunalt dricksvatten finns det ingen anledning till oro.

Gräns- och riktvärden

De rikt- och gränsvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande ämnen har fastställts i samråd mellan berörda myndigheter: Boverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Gränsvärden för radon finns i bindande föreskrifter, till exempel Boverkets byggregler och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Riktvärden finns i allmänna råd, till exempel Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i inomhusluft. Riktvärdena för radonhalter i bostäder och lokaler där kommunerna har tillsyn enligt miljöbalken är kopplade till begreppet olägenhet för människors hälsa. Arbetet med att sänka radonhalter i bostäder och allmänna lokaler ligger inom ramen för miljömålet ”God bebyggd miljö”.

Sidan uppdaterad: 2016-02-09