Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Skyddade och bevarandevärda byggnader

Här hittar du information och material om områden eller fastigheter i Falkenbergs kommun som är skyddade och bevarandevärda.

Byggnader som är q- eller k-märkta

Byggnader med höga kulturhistoriska värden kan vara skyddade genom q- eller k-märkning i detaljplanen. ”Q” är en skyddsbestämmelse och det starkaste skydd en byggnad kan få, medan ”k” är en varsamhetsbestämmelse. Ofta anges i detaljplanen vilka särdrag som är viktiga att bevara – det kan exempelvis vara fasad- och takmaterial eller färgsättning.

Byggnader som ingår i byggnadsinventeringen

Under åren 2005-2009 inventerades den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Halland. De drygt 10 000 byggnaderna graderades i följande tre klasser:

Klass A: Särskilt högt kulturhistoriskt värde. Oersättlig. Ofta välbevarad både exteriört och interiört.

Klass B: Objektvärde med ett unikt egenvärde. Ofta mycket välbevarade.

Klass C: Lokalt intresse. Bevarandevärd i helhetsintryck. Byggnader av alldaglig karaktär, ofta karaktärsskapande och tidstypiska. Ibland delvis förändrade.

Se vilka byggnader som är kulturhistoriskt klassade

Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats kan du se vilka byggnader som är kulturhistoriskt klassade.

Områden med särskilda värden

Det är inte bara enskilda byggnader som kan ha kulturhistoriska och byggnadshistoriska värden utan även områden. Dessa områden kräver varsamhet vid underhåll och ändringar.

I Falkenbergs centrala delar omfattas två områden av bevarandeplaner, nämligen äldre delen av Herting samt Gamla stan. I Stadens yttre årsringar (2005)PDF förtecknas många bostadsområden i Falkenberg och ges rekommendationer och råd om vilka särdrag som är viktiga att bevara.

Det finns även utpekade områden i centrala Falkenberg. Mer information om dessa områden hittar du i kulturmiljöprogrammet för Falkenbergs kommunlänk till annan webbplats.

Vad säger lagen?

Den som äger ett hus har skyldighet att underhålla och vårda det. Underhållet ska anpassas till omgivningens och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistoriskt, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras (8 kap 14 § plan och bygglagen).

Lagen säger också att ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden, samt att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas (8 kap 13 och 17 §§ plan- och bygglagen).

Det finns även en utökad lovplikt för vissa bygglovsbefriade åtgärder till en- och tvåbostadshus i utpekade områden eller för A eller B klassade byggnader. Du får istället ansöka om bygglov om du vill utföra några av de befriande åtgärderna (PBL 9 kap 3c §, 4a-4c §§ 4 f § och 5a §).

Var kan jag få veta mer?

Vad är tidstypiskt för ett hus från 40-talet? Hur underhåller jag mitt hus utan att förvanska det? Vilka material ska jag använda? Kan jag sätta min personliga prägel på ett hundraårigt hus?

Nedan har vi listat ett antal böcker som kan ge råd och vara vägledande inför en renovering eller en ombyggnad.

Hittar du inte vad du söker kan du alltid kontakta bygglovsenheten eller Kulturmiljö Hallandlänk till annan webbplats. Kulturmiljö Halland kan också hjälpa dig att söka byggnadsvårdsbidraglänk till annan webbplats från länsstyrelsen.


Bra böcker för råd och vägledning inför en renovering eller ombyggnad:

  • Dags att renovera – var rädd om detaljerna (Lena Sjöström Larsson & Kerstin Wergeni Wasberg)
  • Så byggdes villan – svensk villaarkitektur från 1890-2010 (Cecilia Björk, Lars Nordling och Laila Reppen)
  • Färgen på huset (Karin Fridell Anter & Åke Svedemyr)
  • Fönster och dörrar på äldre hus (Liselotte Jarnerup Nilsson)
  • Stora boken om byggnadsvård (Göran Gudmundsson)
  • Husets ansikte – en bok om fönster, portar ytterdörrar (Lena Sjöström Larsson & Kerstin Wergeni Wasberg)
  • Byggnadens särdrag – en stilhistorisk handbok 1880-1960 (Boverket)

Varje byggnad bär på en historia

Arkitekturen, materialen, färgsättningen och annat berättar om en byggnads ursprung: om levnadsstandard och stilideal när den byggdes, kanske om vem som lät bygga den och mer därtill. Det är därför viktigt att vårda sitt hus så att dess karaktär respekteras och bevaras till kommande generationer.

Kontakt