Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kartor som behövs vid bygglov

I din ansökan om bygglov eller andra lov kan du behöva skicka med en karta.

Om du ska bygga till eller bygga nytt behöver du beställa en karta för att visa var du vill bygga. Du behöver också beställa en karta om du ska bygga plank eller mur. Vilken typ av karta du ska beställa beror på vad du ska bygga och var du ska bygga någonstans.

Byggkarta

Byggkartan innehåller den information som finns för fastigheten i kartdatabasen. I kartan kan det finnas osäkerheter kring gränser och byggnaders exakta placering. Kontroll görs inte på plats.

Du ska beställa en byggkarta om du vill uppföra en/ett:

  • Tillbyggnad av huvudbyggnad som är mindre än 50 kvadratmeter
  • Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad
  • som är mindre än 50 kvadratmeter
  • Bygglovsbefriad tillbyggnad eller nybyggnad
  • Plank

Kostnad för byggkarta är 756 kronor för fastigheter under 1500 kvadratmeter. Över 1500 kvadratmeter debiteras timtaxa.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan gäller för fastigheter inom detaljplan och inom område för kommunalt vatten och avlopp. Det är den mest utförliga kartan och visar information om byggnader på tomten och på granntomter. Den visar till exempel sockelhöjd, ledningsrätt, höjder i vägmitt och tomthörn, VA-anslutning, servitut, nyttjanderätter, byggfix med mera. Utförliga kontroller görs av Metria på plats.

Du ska beställa en nybyggnadskarta om du ska:

  • Bygga på en obebyggd tomt (nybyggnation av bostadshus eller någon typ av verksamhetsbyggnad)
  • Riva befintlig byggnad och bygga en ny huvudbyggnad
  • Stora tillbyggnader och nya byggnader större än 50 kvadratmeter med anslutning till kommunalt VA (till exempel industri/verksamheter)

Kostnad för nybyggnadskarta är 6 851 kronor för fastigheter under 1500 kvadratmeter. Över 1500 kvadratmeter debiteras timtaxa.

Utanför primärkarteområdet

Om du bor utanför kommunens primärkarteområde krävs det ingen speciell karta. Du kan därför ta en karta från vårt kartsystem eller allra helst använda dig av den lantmäterikarta som upprättats för din fastighet.

Generellt ligger de flesta fastigheter som inte omfattas av någon detaljplan utanför primärkarteområdet. För att veta säkert, ta kontakt med kontaktcenter. De kan även hjälpa dig att få ett skalenligt kartklipp från vårt kartsystem.

Osäkra gränser
Gränsvisning kan komma att krävas vid osäkra gränser. Detta krävs när det har betydelse för bygglovet och byggnationens placering för att säkerställa att den kan följa detaljplanen eller att den hamnar på rätt avstånd från tomtgräns. En gränsvisning går att beställa hos Metria i Falkenberg.

Kontakt