Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Ansökan om bygglov

Det finns olika typer av lov beroende på vad du ska göra. Här kan du läsa mer om bygglov, rivningslov, marklov, anmälan och förhandsbesked samt om de olika delarna i bygglovsprocessen.

Du kan lämna in din ansökan eller anmälan via webben genom vår självservice och e-tjänster, då loggar du in med ditt Bank ID. Du kan även skriva ut blanketterna, fylla i dem och mejla dem till bygglov@falkenberg.se eller skicka dem via post till:

Falkenbergs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 311 80 Falkenberg.

Det går också bra lämna ansökningshandlingarna till Kontaktcenter i Kuben på Rådhustorget.

Glöm inte att invänta startbesked

Observera att ett startbesked endast i vissa fall ges samtidigt som bygglovet. Ofta behövs ett tekniskt samråd innan ett separat startbesked för att påbörja bygget ges.

Ta hjälp av bygglovsguiden

Om du är osäker på hur du ska fylla i en korrekt ansökan eller anmälan kan du ta hjälp av vår steg-för-steg-guide i bygglovsguiden. Klicka här för att komma till bygglovsguiden.länk till annan webbplats

Olika typer av lov

Förutom bygglov finns det andra typer av lov du kan behöva söka. Beroende vad du söker lov för kan det även behövas start- och slutbesked.

Anmälan

En bygglovsbefriad åtgärd kan fortfarande kräva en anmälan. En anmälan kan ses som ett förenklat bygglov som behövs till exempel när du vill:

  • sätta in en kamin
  • inreda en oinredd vind till bostadsrum
  • bygga ett attefallshus eller en attefallstillbyggnad
  • renovera eller ändra på en bärande konstruktion
  • bygga en takkupa
  • göra stora ändringar i vatten och avlopp, till exempel vid stambyte

Startbeskedet slutar att gälla två år efter det att beslutet om startbesked har tagits. Om tiden löper ut måste du göra en ny anmälan.

Bygglov

Ett bygglov krävs vid nybyggnation och vid tillbyggnader av bostäder eller komplementbyggnader. Du kan också behöva ett bygglov när du vill:

Det finns även en möjlighet att söka bygglov som är tidsbegränsade. Ett så kallat säsongslov gäller under en viss tid där ett permanent bygglov inte är möjligt att ges.

Bor du på landsbygden kan du söka förhandsbesked om du vill bygga en bostad på en obebyggd tomt utanför detaljplan. Klicka här för att läsa mer om att Bygga på landsbygden.

Ett bygglov är giltigt i två år och måste avslutas inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Du måste påbörja byggnationen eller ändringen inom två år efter att du fått startbesked.

Rivningslov

Om du vill riva eller flytta en byggnad behöver du oftast söka ett rivningslov. Ska du bygga nytt i samband med rivningen kryssar du för rivningslov i din bygglovsansökan, då behövs inget separat rivningslov. Har åtgärden krävt ett bygglov behöver du även ett rivningslov för att få riva.

För rivning av bostadshus utanför detaljplanelagt område krävs en anmälan. För rivning av komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område krävs varken anmälan eller bygglov.

Ett rivningslov är giltigt i två år och måste avslutas inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Du måste påbörja rivningen inom två år efter att du fått startbesked.

Marklov

Om du vill göra stora ändringar på din tomt, till exempel höja eller sänka marknivån mer än 0,5 meter behöver du ett marklov.

Även vid trädfällning kan marklov krävas, kontakta bygglovsavdelningen och eventuellt Länsstyrelsen då vissa trädsorter kräver tillstånd för att fällas. Du kan även behöva söka marklov för trädfällning om det står angivet att det krävs i detaljplanen som gäller för ditt område.

I vår webbkarta kan du hitta befintliga detaljplaner. I högermenyn väljer du "Bygga och bo" och sedan tänder du lagret för detaljplaner. Klicka sedan på det markerade området. Klicka här för att öppna webkartanlänk till annan webbplats.

Ett marklov är giltigt i två år och måste avslutas inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Du måste påbörja ändringen inom två år efter att du fått startbesked.

Startbesked

När du fått ditt bygglov ska du kontrollera om du har fått startbesked samtidigt som ditt bygglov eller om det krävs ett separat startbesked för att börja bygga. Vid mindre byggnationer eller vid anmälan får du ofta ditt startbesked samtidigt som ditt bygglov.

Obs! En åtgärd eller byggnation får inte lov att påbörjas förrän fyra veckor efter att du fått bygglovsbeslutet hem per post.

Vid större byggnationer som enbostadshus får du ett bygglov utan startbesked. Startbesked ges istället efter ett tekniskt samråd, förutsatt att alla handlingar är inlämnade och godkända. Vid ett tekniskt samråd kallar ofta den kontrollansvarige de sökande, entreprenören och en medarbetare på bygglovsenheten till ett möte i Stadshuset.

Bygglovsprocessen steg förr steg

Klicka på bilden för att se den i större format.

Slutbesked

Det krävs ett slutbesked innan byggnaden eller byggnadsdelen kan börja användas. I startbeskedet står det vilka handlingar som du behöver skicka in till oss för att få ansöka om ett slutbesked. I slutbeskedet bekräftar vi att byggnationen har utförts efter det som beslutats i bygglovet och att det har utförts på rätt sätt och därmed uppfyller alla krav. Efter det får du ett tillstånd att flytta in eller ta byggnadsdelen i bruk.

I vissa fall kan vi även besluta om att ge ett interimistiskt slutbesked. Det innebär att vi bedömer att byggnaden eller byggnadsdelen uppfyller kraven men att vissa delar inte är färdiga. Det kan bero på att en övervåning inte är inredd, att en eldstad inte är installerad eller att en verifiering av byggnadens energianvändning inte är inskickad.

Om giltighetstiden för bygglovet, som är fem år, har löpt ut kan vi inte ge ett slutbesked och då får du inte ta byggnaden eller byggnadsdelen i bruk. Att flytta in eller ta byggnaden eller byggnadsdelen i bruk innan ett beslut om slutbesked har tagits är olovligt och kan leda till att du får en sanktionsavgift.

Vad kostar ett bygglov?

Vad din bygglovansökan kostar beror på en rad olika faktorer. Till exempel storlek och omfattning av projektet, om det finns en detaljplan eller om vi behöver underrätta dina grannar. Vi arbetar enligt en taxa fastslagen av kommunfullmäktige. Det kan även tillkomma en planavgift till vissa detaljplaner som även den går efter taxan.

Exempel nedan är planenliga prisindikationer för bygglov och anmälan med startbesked. Vid planavvikelse blir bygglovet 25% dyrare, det tillkommer även en kostnad (cirka 1 000 – 3 000kr) för att underrätta dina grannar eller sakägare.

  • Exempel 1: Nybyggnad av enbostadshus på 130 kvm, cirka 20 000 kr
  • Exempel 2: Tillbyggnad uterum på 19 kvm, cirka 2 500 kr
  • Exempel 3: Attefallshus (anmälan) på 25 kvm, cirka 2 100 kr
  • Exempel 4: Fasadändring liten (till exempel ny fasadfärg), cirka 2 200 kr

Dyrt att glömma bygglov

Om du bygger utan bygglov kan du få en sanktionsavgift. Du kan även bli tvungen att riva det du byggt om det inte är möjligt att få ett beviljat bygglov i efterhand.

Kontakt