Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Olovlig användning av kommunens mark

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet . Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Olovlig användning av mark kan till exempel vara uppställning av studsmattor, komposter eller pallkragar utanför den egna tomtgränsen.

Om kommunen upptäcker att mark annekteras kontaktas fastighetsägaren med en uppmaning att ta bort alla anläggningar som ligger utanför den egna tomtgränsen och att återställa marken i ursprungligt skick. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas.

Vid de fall där olovliga anläggningar upptäcks och det inte finns någon uppenbar ägare kommer information att sättas upp på den aktuella platsen. Efter en viss tid informeras polisen och kommunen tar bort anläggningen. Anläggningen kommer att förvaras på en säker plats och äganderätten övergår till kommunen efter ca tre månader.

Exempel på olovliga anläggningar utanför egen tomt:

 • Staket och planteringar
 • Komposter
 • Vedupplag
 • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
 • Skjul som är placerade utanför den egna tomten men även t.ex.
 • Byggnader
 • Lekstugor
 • Sandlåda
 • Gungställning
 • Studsmatta
 • Rastgårdar

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Det är lätt att få intrycket att ytor där det står privata anläggningar eller ägodelar är enskild mark, särskilt om det rör sig om byggnader eller inhägnader. Även en uppställd husbil, studsmatta eller sandlåda är inte tillåtet att placera utanför privat tomt.

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. Är du osäker på din tomtgräns kan du själv ladda ner en tomtkarta för din fastighet härlänk till annan webbplats.

Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och plocka bort olovliga anläggningar snarast.

Vad säger lagen?

Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet. Det är alltså inte tillåtet att utöka sin tomt inom allmän plats. Det är inte heller tillåtet att använda allmän platsmark som upplag eller långvarig uppställning av fordon.

Den olovliga belamringen strider mot ordningslagen 3 kap § 1. Det är inte tillåtet att plantera, placera material (inkl. kompost), bebygga eller på annat sätt ”utöka” sin tomt. Att placera material, kompost eller dylikt kan även strida mot miljöbalken 15 kap § 26. Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Har fastighetsägaren inte möjlighet att kompostera sitt trädgårdsavfall inom den egna fastigheten ska det lämnas på återvinningscentralen.

Falkenbergs kommun har upplåtit rätten till markområdet till samfällighetsföreningen/vägföreningen, men samfällighetsföreningen/vägföreningen har ingen rätt att upplåta marken i andra hand. Om någon hägnar in och privatiserar allmän plats inom samfällighetsföreningens/vägföreningens område, så strider det mot Lantmäteriets anläggningsbeslut.

Tillfälligt tillstånd att använda allmän plats

Skulle du tillfälligt behöva förvara något utanför din tomtgräns, t.ex. i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd. Detta görs via Polisen, läs mer här.

Har du frågor?

Ansvarsområdet för dessa frågor ligger inom ramen för mark- och exploateringsenhetens verksamhet. Har du frågor kan du vända dig dit via kommunens kontaktcenter på tel: 0346-88 60 00 eller mejla kontaktcenter@falkenberg.se

Kontakt