Skip to main content

Kultur-, fritids- och tekniknämndens arbetsutskott §§ 34-41

  • Kartzoom: 17
  • Typ av anslag: Protokoll
  • Sammanträdesdatum: 2024-06-05
  • Datum protokollet är justerat: 2024-06-10
  • Datum för anslags uppsättande: 2024-06-11
  • Datum för anslags nedtagande: 2024-07-03
  • Protokollet förvaras hos: Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  • Anslag kontakt: Liselott Svensson
  • Anslag kontakt E-post: Liselott.Svensson@falkenberg.se
Anslag

Protokoll

  • Träffar: 61